Oppfordring angående søppel etc

Posted: april 27th, 2020 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments » April2020_matrester_etc


Ladestasjoner for El-biler i garasjene

Posted: januar 22nd, 2019 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Styret har i møte 17.01.19 diskutert hvordan vi kan finne løsninger for elbiler og lading. Det er økende etterspørsel etter ladestasjoner, og gjennom revisjon av eierseksjonsloven i 2018 har sameiere fått rett til å kreve tilrettelagt ladestasjon på tilvist plass i garasje. 

Problemstillingen er at sameiets kapasitets-messige begrensinger og kostnad ved å oppgradere gjør at den enkelte ikke kan velge fritt blant de lademuligheter som finnes i markedet.

Da vi i 2013 så nødvendigheten av å tilby ladeopplegg for el-biler, gikk vi den gang ut med et tilbud der alle leiligheter kunne få opplegg med stikkontakt i garasjen –  koplet slik at forbruk gikk via måleren for den enkelte leilighet.  Hovedsikring for de enkelte leiligheter er på 32 ampere og kursen til garasjen ble lagt opp med 16 ampere sikring og vanlig stikkontakt og 2,5mm2 kabel ut til El bil boks som den gang var tillatt.  Det innebar at hovedsikring for leiligheten ville slå ut om samlet uttak i leilighet og garasje ble mer enn 32 ampere.  Antall el-biler var den gang så lavt at risikoen for at vertshusets hovedsikring på 160 ampere skulle slå ut, ikke ble vurdert som realistisk. Hvert hus er sikret med 160 ampere.

De tre husene er igjen sikret med inntaks sikringer på 320 ampere.

Når antall ladestasjoner øker, må styret legge til rette for godkjente løsninger som samtidig sikrer at det totale strømforbruket holdes innenfor rammen av bygget hovedsikring. Det ville være særdeles kritikkverdig om vi risikerer at hele huset blir mørklagt pga. strømforbruk til lading.

Muligheten for å få en øket kapasitet på ledningsnettet inn til sameiet / hovedsikringer er teknisk sett tilstede, men styret har ansett dette som uaktuelt med de økonomiske rammer dette synes å kreve. Styret må derfor finne løsninger innenfor den kapasitet / hovedsikring vi har i hvert av våre 3 hus.

Ser vi litt frem i tid med raskt voksende antall el-biler, vil løsningen måtte være å styre strømforbruket til ladere for å sikre at ikke byggets hovedsikring slår ut.  Dette vil kreve en betydelig investering i sentralt styringsanlegg som både nye og gamle el-bileierne må tilpasse seg og bære kostnadene for  –  uavhengig av tidligere utlegg for ladestasjoner

I dagens situasjon er imidlertid antall el-biler pr. bygg fortsatt innenfor et antall som etter styrets vurdering kan lades med det nåværende sikringsopplegg. Det kan derfor foreløpig være opp til hver enkelt bileier å velge løsning forutsatt godkjent lader og at ladestrøm ikke overstiger 16 ampere. Med henblikk på fremtidig løsning, vil styret imidlertid anbefale nye brukere å kjøpe ladestasjoner som er tilrettelagt for sentral styring.  Eventuelle installasjonskostnader for fremføring av kabel fra leilighetens måler til garasjeplass  samt stikkontakt bekostes av sameier.

 

Styret  vedtok som følger:

Ladestasjoner i garasjene skal godkjennes basert på oppkopling mot leilighetens hoved sikring 32amper (maks 16 ampere uttak på el bil laderen 2,5mm2 kabel ut til El bil boksen).

 

Gardo GLBDC lade boks med stikkontakt Type 2 ST – T2 1,4-22kW er boksen som alle må skaffe seg fra den dag sentral styring blir nødvendig.  Derfor bør nye brukere kjøpe denne for å slippe å måtte bytte boks bytte når den tid kommer.

 

Styret skal vurdere tekniske og økonomiske betingelser for øket kapasitet / hovedsikring

I de enkelte bygg. Eventuell innstilling til øket kapasitet inn til bygget samt løsning for kostnadsfordeling for en slik investering, vil måtte fremlegges for godkjenning i sameiermøte.

 

Styret vil løpende vurdere situasjonen og ta beslutning om og når overgang til sentralt styrte ladestasjoner vil være nødvendig.  

 

Rådal 17.01.19

Styret


Angående malingsfarge til gulv i svalganger

Posted: april 15th, 2018 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Dag har nå malt en fargeprøve i svalgangen utenfor hus B. Fargen er dessverre for lys, og det er bestilt andre prøver.


Vedlikehold låsesystem, terrassedør

Posted: oktober 18th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

 

Hvis terrassedøren er treg å låse, så er det på tide med vedlikehold.

NorDan har følgende vedlikeholds anbefaling (fil format er .pdf):
Bruksanvisning fra NordDan sin hjemmeside

Hvis linken over er utilgjengelig, prøv:
Bruksanvisning


Ecotrap sølvkrefeller

Posted: september 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

For bekjempelse av sølvkre har styret anskaffet Ecotrap sølvkrefeller.

Har du problemer med sølvkre i leiligheten og ønsker slike feller (avbildet under), ta kontakt med styret.


Nokas

Posted: september 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Det er inngått en avtale med Nokas angående oppbevaring av system-nøkkel til Steinsvikhagen sameie.

Med system-nøkkel kan man låse seg inn i samtlige enheter i sameiet (med mindre et annet låse-system er installert).

For å rekvirere innlåsing ringes Nokas vakttelefon:

Nokas vakttelefon: 951 94 092

Ved innlåsing må det fremvises legitimasjon og vises tilhørighet til leiligheten.

Faktura ved innlåsing er på kr 1587,- per utrykning og blir fakturert den som rekvirerer utrykning. Styret har også en system nøkkel.

 

Styret

 


Boss – søppelcontainere

Posted: september 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Vi har i den senere tid oppdaget at uvedkommende går og leter i våre søppelspann.

Om det letes etter mat eller andre ting de kan nyttiggjøre seg vet vi ikke, men dette er en utvikling vi ikke liker.

Letingen medfører forsøpling rundt spannene som igjen tiltrekker seg rotter og andre skadedyr. Vi risikerer også at personlig korrespondanse og dokumentasjon kan komme på avveie og i verste fall føre til identitetstyverier.

Styret har tatt kontakt med BIR. De kjenner til problemet og anbefaler at vi, i likhet med andre større boligselskap, bytter til lukkete containere som avbildet nederst.

En slik løsning vil etter det vi kan se bety at containere både for restavfall og papp/ papir må plasseres ved A-blokken der søppelspannene i dag står. Dette av hensyn til bilen som skal hente. Plasseringen innebærer at beboerne i B og C får lenger vei å gå med sitt søppel. På den annen side oppnår vi at vi frigjør plass til 4 nye parkeringsplasser der containerne for B og C står i dag.

BIR vil sende en kontrollør som vil vurdere både kapasitet og fysisk plassering av containerne. Så snart konklusjon foreligger vil styret ta stilling til denne og eventuelt iverksette den løsning som anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen 25.09.17

 

Styret

 


INFO

Posted: juli 24th, 2015 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

FOLLDALEN Utbygger plan

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=63600000&kildeid=1201

—————————————————————————————————————–

Plasten må være i poser ikke som løse bitter i plast containeren.


Nabovarsel i forbindelse med Bybanen

Posted: november 30th, 2012 | Author: | Filed under: Bilder, Informasjon, Nyheter | No Comments »

Styret har mottatt nabovarsel i forbindelse med utbygging av Bybanen. Se vedlagte bilder!


VÅREN ER ENDELIG KOMMET OG STEINSVIKHAGENS HAGELAG HAR VÅKNET TIL LIV!

Posted: april 22nd, 2010 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

VÅREN ER ENDELIG KOMMET OG STEINSVIKHAGENS HAGELAG HAR VÅKNET TIL LIV! – Vi møtes til dugnad 3.mai 2010 kl 18:00

Så er snøen omsider forsvunnet, og det er begynt å grønnes på plen og i bed. Mai er like om hjørnet og Hagelaget har hatt sitt første møte denne sesongen.

Vi ble enige om å:
Anskaffe beskjæringssakser og andre nødvendige hageredskaper.
Anskaffe liten hagetraktor for plenklipping.
Kjøpe inn hagegjødsel og kalk og gjødsle plenen i mai og juni.
Plante tujaer som hekk mot Slåtten Sameie.
Beplante skråningen langs enden av Blokk C mot Kvernslåttvegen.
Supplere med planter/busker i bedet foran Blokk B, samt erstatte vekster i andre bed som nødvendig etter den strenge vinteren.
Koste og spyle i boss-stasjonene og inngangspartiene sant på gangveier og gjesteparkering
Grusganger skal strøs med salt for fjerning av gress
Flytte de fire små blomsterkassene foran Blokk C til gangfeltet og langs boss-stasjon B/C og erstatte de med større kasser

Vi arrangerer derfor dugnad mandag 3/5-10 kl 18:00 – 21:00 inkl sosial samling med kaffe og ”någgo attåt”. Det du trenger å ta med er arbeidsinnsats, godt humør og kopp! 

Påminnelse kommer som oppslag og lapp i postkassen.

Og hvis du har lyst til å være med i hagelaget, er det bare å ta kontakt med en av oss. Vi er alle amatører, men alle kan bidra med sitt og sammen kan vi bygge opp nyttig kompetanse. Og det viktigste av alt: Samle hageglede, ha det gøy og bli kjent med dine naboer!

Velkommen!   

Skrevet av Erik H Kierulf, 20. april 2010