Nokas

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Det er inngått en avtale med Nokas angående oppbevaring av system-nøkkel til Steinsvikhagen sameie.

Med system-nøkkel kan man låse seg inn i samtlige enheter i sameiet (med mindre et annet låse-system er installert).

For å rekvirere innlåsing ringes Nokas vakttelefon:

Nokas vakttelefon: 951 94 092

Ved innlåsing må det fremvises legitimasjon og vises tilhørighet til leiligheten.

Faktura ved innlåsing er på kr 1587,- per utrykning og blir fakturert den som rekvirerer utrykning. Styret har også en system nøkkel.

 

Styret

 


Boss – søppelcontainere

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Vi har i den senere tid oppdaget at uvedkommende går og leter i våre søppelspann.

Om det letes etter mat eller andre ting de kan nyttiggjøre seg vet vi ikke, men dette er en utvikling vi ikke liker.

Letingen medfører forsøpling rundt spannene som igjen tiltrekker seg rotter og andre skadedyr. Vi risikerer også at personlig korrespondanse og dokumentasjon kan komme på avveie og i verste fall føre til identitetstyverier.

Styret har tatt kontakt med BIR. De kjenner til problemet og anbefaler at vi, i likhet med andre større boligselskap, bytter til lukkete containere som avbildet nederst.

En slik løsning vil etter det vi kan se bety at containere både for restavfall og papp/ papir må plasseres ved A-blokken der søppelspannene i dag står. Dette av hensyn til bilen som skal hente. Plasseringen innebærer at beboerne i B og C får lenger vei å gå med sitt søppel. På den annen side oppnår vi at vi frigjør plass til 4 nye parkeringsplasser der containerne for B og C står i dag.

BIR vil sende en kontrollør som vil vurdere både kapasitet og fysisk plassering av containerne. Så snart konklusjon foreligger vil styret ta stilling til denne og eventuelt iverksette den løsning som anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen 25.09.17

 

Styret

 


Bkk jobber med at vi får varmt vann tilbake

Posted: January 7th, 2017 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bkk jobber med at vi får varmt vannet tilbake.
7/1-17 Må bytte aktuatoren som kjører ventilen tredje gang de gjør det.
Montør er på huset og reparer den.

Vi venter på en elektriker også det var ikke bare å bytte atuatoren.

De måtte bytte sentralen vår til fjernvarmen også.

Endelig er det oppe å går. 15:26


Endelig saksliste Råstølen velforenings Årsmøte – Mandag 6. juni kl. 20 Kvernslåtten Barnehage

Posted: June 1st, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »
Hei,
Vi minner om Årsmøte til Råstølen velforening
Tid: Mandag 6. juni kl. 20
Sted: Kvernslåtten barnehage
Vedlagt følger endelig saksliste samt vedlegg til Årsmøte.
Vi håper å se flest mulig av dere og husk å send med FULLMAKT dersom dere mot formodning ikke kan stille på årsmøte.

Saksliste

 1. Konstituering av møtet
  Registrering av fremmøtte og fullmakter (se vedlegg 1).
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning 2015
  Vedlegg 2
 4. Regnskap for 2015
  Vedlegg 3
 5. Budsjett 2016
  Vedlegg 4 

 6. Planer for kommende år
  Vedlegg 5 

 7. Innmelding av nye medlemmer
  Vedlegg 6
 8. Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet (Kvernslåttveien, Vindharpeveien og Harald Sæveruds veg)
  Vedlegg 7
 9. Valgkommiteens instilling til nytt styre
  Vedlegg 8 

 10. Eventuelt

 

Vel møtt!

mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes

Vedlegg:

Saksliste

Vedlegg 1 – Navneseddel og Fullmakt

Vedlegg 2 – Årsberetning 2015

Vedlegg 3 – Regnskap 2015

Vedlegg 4 – Budsjett 2016

Vedlegg 5 – Planer for kommende år

Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen velforening

Vedlegg 7 – Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet

Vedlegg 8 – Valgkommitéens innstilling til nytt styre

 


Råstølen Velforening – vedr valg av nye styremedlemmer

Posted: May 26th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Viser til innkalt Årsmøte for Råstølen Velforening 6. juni kl. 20.00 i Kvernslåtten Barnehage.

Det oppfordres til at alle som ønsker å stille til valg, om å ta kontakt med valgkomiteen så snart som mulig.

 

Valgkomite:

Bjørn Årdal              mail: bjorn.ardal@spv.no mob: 92640864
Arne Konglevoll        mail: arnekon@online.no mob: 94833177

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

 


Lufting av hunder

Posted: May 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Stadig ligger det avføring igjen i hagen etter lufting av hunder! Styret vil derfor minne hundeeiere på følgende punkt i husordensreglene:

5. Dyrehold

5.1. Dyrehold til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt. Ved lufting skal dyr holdes i bånd og avføring fjernes.

 

 


Temakveld – Bry deg: Si NEI til narkotika

Posted: May 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Hei

Råstølen velforening har den glede av å invitere til ny temakveld. Meld dere på og spre gjerne denne mailen til gode naboer! 🙂

HØYAKTUELT FOREDRAG – Hva skjer i ungdomsmiljøet og hvordan kan vi forebygge narkotikautfordringene i vårt nærmiljø? (se vedlagt dokument for mer info)

Dato:    Torsdag 12. MAI
Kl:       20.00 – 22.00
Sted:   Kvernslåtten barnehage

Tema

 • Status i det lokale ungdomsmiljøet
 • Narkotikasituasjonen lokalt og nasjonalt
 • Narkotikakunnskap – særlig om cannabisstoffene
 • Legaliseringsbevegelsens argumenter
 • Forebyggingsstrategier

Målgruppe: Alle voksne som kjenner en ungdom de er glad i.

Påmelding
Send en mail til styre@rastolenvel.no merket med “Temakveld” der du skriver navn og mobilnr. på dem som ønsker å delta.

Foredraget er gratis.

Vi håper å se flest mulig av dere.

PS! Dere finner også denne infoen på vår hjemmeside www.rastolenvel.no eller på http://www.facebook.com/rastolenvel

Mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes
Web: www.rastolenvel.no
E-post
styre@rastolenvel.no

Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/rastolenvel

 


Årsmøte Råstølen Velforening

Posted: May 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Hei

Råstølen velforening innkaller herved til årsmøte 2016.

Tid:   Mandag 6. juni kl. 20-22
Sted: Kvernslåtten barnehage

Forslag til årsmøte må være sendt til styre minimum 2 uker før årsmøte, dvs innen mandag 23. mai.

Foreløpig saksliste

 1. Konstituering av møtet
  Registrering av fremmøtte og fullmakter (se vedlegg 1).
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning 2015
  Vedlegg 2: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 4. Regnskap for 2015
  Vedlegg 3: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 5. Budsjett 2016
  Vedlegg 4: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 6. Planer for kommende år
  Vedlegg 5: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 7. Innmelding av nye medlemmer
  Se Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen velforening.pdf”
 8. Valg av nye styremedlemmer
  Valgkomiteen jobber i disse dager med å sette sammen nytt styre. Vi oppfordrer alle som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen ved
  Bjørn Årdal              mail: bjorn.ardal@spv.no mob: 92640864
  Arne Konglevoll       mail: arnekon@online.no mob: 94833177
 9. Eventuelt

Endelig saksliste vil bli sendt ut seinest mandag 30. Mai.

Mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes
Web: www.rastolenvel.no
E-post: styre@rastolenvel.no

Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/rastolenvel

 


Dugnadsoppmøte

Posted: May 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Ved hver dugnad er det dessverre veldig få som stiller opp. Det er veldig mye som skal gjøres i laget og det er vel i alles interesse at så mange som mulig gjør en innsats i løpet av året! Som vanlig stiller kun ca 10-13 av 68 sameiere, noe som er for få. Vi fikk gjort mye denne våren, men fikk ikke utført alt planlagt arbeid, så ennå gjenstår det en del. Grusgangen i hagen må renskes for ugress og garasjene skulle vært kostet. Vi håper derfor på et større oppmøte neste gang, slik at alt forefallende blir utført! Alternativt må det innhentes dugnadspenger og sette arbeidet ut til eksterne.
Vi takker imidlertid de som gjør noe for sameiet, enten på dugnad eller ellers i året, for flott innsats!


Klage på støy i A-blokken

Posted: March 1st, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Styret har over lengre tid fått sterke klager vedrørende støy som muligens kommer fra en nabos musikk-/kinoanlegg, sannsynligvis tilknyttet basshøyttalere/sub.

I følge våre husordensregler skal det sørges for ro etter kl. 23.00 og dette forventer vi respekteres fullt ut. I tillegg fremheves det under pkt 6.1 i Husordensreglene at det må vises hensyn med tanke på høy musikk ol.

Med dette skrivet håper vi at saken kan ordnes i minnelighet.  Vi ber deg om å se til at støyen fra «bassanlegget» minimaliseres ved at volum holdes på et rimelig nivå og at du sikrer så godt du kan med lydisolerende tiltak (spikes under sub), evt lydmatte under sub mot gulv.

Med hilsen Styret