Maling av treverk

Posted: May 28th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Det er nå bestilt maling av treverk.   Det som ansees som mest nødvendig blir forsøkt prioritert. Maling av resterende treverk er planlagt utført i 2020.

Med treverk menes trepanel vegg, vinduskarmer og dørkarmer.

Vennligst

  • Fjern gjenstander som står inntil nevnt treverk
  • Lås persiennen når den er i tilstand oppe. Slå av automatikk.
  • Lukk vinduer.

Med Vennlig Hilsen

Styret


Bosstømming er nå onsdager

Posted: May 23rd, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bosstømming av restavfall er nå onsdager


Angående AMS målere

Posted: April 30th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

BKK har nå gitt informasjon om at vi kan få målere som passer inn i de eksisterende skapene våre. Dermed unngår vi et utlegg på 15 000 kr per leilighet (som var stipulert kostnad for nye skap). 


Utilgjengelig fjernvarme den 25.04.2019

Posted: April 24th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

På grunn av omlegging av vår fjernvarmeledning vil fjernvarmen desverre være utilgjengelig mellom 09:00 og 15:00 den 25.04.2019. Omleggingen er i forbindelse med utbygging av et nytt boligfelt på Siljustøl. BKK beklager problemene dette måtte medføre. 

Styret


29.04.2019: BKK reparerer på fjernvarmerør utenfor blokk A

Posted: April 24th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

29 April 2019: BKK vil i en av de nærmeste dagene utføre en reparasjon på et fjernvarmerør. Dette vil foregå på plenen utenfor blokk A, mellom blokk A og B. Varmt vann eller radiatorer blir ikke berørt.


10.04.19 Radiator varme og varmt vann vil være vekke kl 21 til 11.04.19 kl 06 De jobber med fjernvarmen BKK

Posted: March 13th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

10.04.19 Radiator varme og varmt vann vil være vekke kl 21 til 11.04.19 kl 06 De jobber med fjernvarmen BKK


Sølvkre eller skjeggkre i leiligheten ?

Posted: February 11th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Også i vårt sameie har vi i det siste fått meldinger om at disse små innsektene  er

observert i enkelte leiligheter. Vi har også registrert at de forekommer i kjellerbodene.

 

Heldigvis er det ikke noe fare forbundet med slike innsekter  –  men det er likevel knyttet

ubehag å få de i hus. Vil du vite mer om sølvkre og skjeggkre anbefaler vi nettsiden

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25003119/13-02-2019

Styret ønsker nå å kartlegge utbredelsen i våre 3 bygg og ber derfor alle sameiere om 

svare på følgende spørsmål:

 

  1. Har du observert disse innsektene i din leilighet?
  2. Er det etter ditt syn skjeggkre, sølvkre eller begge deler ?
  3. Hvor i leiligheten har du funnet de?
  4. Hvor ofte har du observert de?
  5.  Hvor mange ( ca )  har du sett siden nyttår

 

Med resultatet av spørreundersøkelsen vil styret  prøve å søke løsninger for å bekjempe

dette nye problemet.

 

Svar med leilighetsnummer / sameiers navn kan leveres i postkassen til Dag Otteraaen

eller sendes på post@steinsvikhagen.no.

På forhånd takk

Styret 


Rydding og kosting i Garasjen

Posted: February 11th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

I garasjenes kjørebaner er det stort sett ren betong, men  på de enkelte parkeringsplasser

har det over tid samlet  seg en del sand og slam. Dessuten er det  behov for rydding  der

bileiere benytter sin garasjeplass som oppbevareringsplass.  Dette er tillatt så lenge det

ikke dreier seg om oppbevaring av brennbare materialer, og så lenge det holdes ryddet !

 

Ifølge våre Husordensregler § 8, er den enkelte sameier som har ansvar for å holde orden

og koste på egen parkeringsplass.

 

Styret ber derfor om at alle følger opp og sørger for at egen parkeringsplass blir ryddet og

kostet. Søppel må kastes  i bosscontainerne , mens sand og støv kan kastes i søppelspann

som vil bli plassert utenfor  heisinngangene i februar og mars. Her står også koster, feiebrett.

 

Styret  håper på en positiv  respons, og vi ser frem til å få rene fine garasjer .

 

                                                           Styret


Interessant artikkel angående ladestasjoner

Posted: January 26th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Denne artikkelen angående ladestasjoner er interessant. 

https://www.adressa.no/bil/Feil-elbil-lader-kan-pafore-deg-tusener-i-tap-12683b.html

-Styret

 


Ladestasjoner for El-biler i garasjene

Posted: January 22nd, 2019 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Styret har i møte 17.01.19 diskutert hvordan vi kan finne løsninger for elbiler og lading. Det er økende etterspørsel etter ladestasjoner, og gjennom revisjon av eierseksjonsloven i 2018 har sameiere fått rett til å kreve tilrettelagt ladestasjon på tilvist plass i garasje. 

Problemstillingen er at sameiets kapasitets-messige begrensinger og kostnad ved å oppgradere gjør at den enkelte ikke kan velge fritt blant de lademuligheter som finnes i markedet.

Da vi i 2013 så nødvendigheten av å tilby ladeopplegg for el-biler, gikk vi den gang ut med et tilbud der alle leiligheter kunne få opplegg med stikkontakt i garasjen –  koplet slik at forbruk gikk via måleren for den enkelte leilighet.  Hovedsikring for de enkelte leiligheter er på 32 ampere og kursen til garasjen ble lagt opp med 16 ampere sikring og vanlig stikkontakt og 2,5mm2 kabel ut til El bil boks som den gang var tillatt.  Det innebar at hovedsikring for leiligheten ville slå ut om samlet uttak i leilighet og garasje ble mer enn 32 ampere.  Antall el-biler var den gang så lavt at risikoen for at vertshusets hovedsikring på 160 ampere skulle slå ut, ikke ble vurdert som realistisk. Hvert hus er sikret med 160 ampere.

De tre husene er igjen sikret med inntaks sikringer på 320 ampere.

Når antall ladestasjoner øker, må styret legge til rette for godkjente løsninger som samtidig sikrer at det totale strømforbruket holdes innenfor rammen av bygget hovedsikring. Det ville være særdeles kritikkverdig om vi risikerer at hele huset blir mørklagt pga. strømforbruk til lading.

Muligheten for å få en øket kapasitet på ledningsnettet inn til sameiet / hovedsikringer er teknisk sett tilstede, men styret har ansett dette som uaktuelt med de økonomiske rammer dette synes å kreve. Styret må derfor finne løsninger innenfor den kapasitet / hovedsikring vi har i hvert av våre 3 hus.

Ser vi litt frem i tid med raskt voksende antall el-biler, vil løsningen måtte være å styre strømforbruket til ladere for å sikre at ikke byggets hovedsikring slår ut.  Dette vil kreve en betydelig investering i sentralt styringsanlegg som både nye og gamle el-bileierne må tilpasse seg og bære kostnadene for  –  uavhengig av tidligere utlegg for ladestasjoner

I dagens situasjon er imidlertid antall el-biler pr. bygg fortsatt innenfor et antall som etter styrets vurdering kan lades med det nåværende sikringsopplegg. Det kan derfor foreløpig være opp til hver enkelt bileier å velge løsning forutsatt godkjent lader og at ladestrøm ikke overstiger 16 ampere. Med henblikk på fremtidig løsning, vil styret imidlertid anbefale nye brukere å kjøpe ladestasjoner som er tilrettelagt for sentral styring.  Eventuelle installasjonskostnader for fremføring av kabel fra leilighetens måler til garasjeplass  samt stikkontakt bekostes av sameier.

 

Styret  vedtok som følger:

Ladestasjoner i garasjene skal godkjennes basert på oppkopling mot leilighetens hoved sikring 32amper (maks 16 ampere uttak på el bil laderen 2,5mm2 kabel ut til El bil boksen).

 

Gardo GLBDC lade boks med stikkontakt Type 2 ST – T2 1,4-22kW er boksen som alle må skaffe seg fra den dag sentral styring blir nødvendig.  Derfor bør nye brukere kjøpe denne for å slippe å måtte bytte boks bytte når den tid kommer.

 

Styret skal vurdere tekniske og økonomiske betingelser for øket kapasitet / hovedsikring

I de enkelte bygg. Eventuell innstilling til øket kapasitet inn til bygget samt løsning for kostnadsfordeling for en slik investering, vil måtte fremlegges for godkjenning i sameiermøte.

 

Styret vil løpende vurdere situasjonen og ta beslutning om og når overgang til sentralt styrte ladestasjoner vil være nødvendig.  

 

Rådal 17.01.19

Styret